Соопштенија

Археолошки истражувања во некрополите на „Мали дол“ во с. Тремник, Неготино

Музеј на град Неготино во соработка со Археолошкиот музеј на Македонија започна археолошки ископувања на локалитетот „Мали Дол“ во с.Тремник...

 istrazuvanja_400

Во рамки на ископувањата на овој локалитет  кои во континуитет се одвиваат од 2009 година, откриени се 77 погребувања, а пронајдени се голем број на разни керамички садови,  накит, бронзени игли, урни и други керамички и метални предмети кои датираат од доцното бронзено време, преодниот период од бронза во железно време како и од средниот век.

Сите гробните ритуали, движниот археолошки материјал и антрополошките остатоци, овозможуваат да се реконструира слика на постоење на една зедница од крајот на бронзеното време, која со сите специфики припаѓаат на Уланечката културна група. Оваа приказна ќе биде преточена во археолошка изложба насловена „Некрополите на Мали Дол“,која треба да се реализира во септември годинава во изложбениот салон на Музеј на град Неготино.

Hulumtime arkeologjike në nekropolet e “Luginës së vogël” në fsh. Tremnik, Negotinë

Muzeu i qytetit të Negotinës në bashkëpunim me Muzeun arkeologjik të Maqedonisë kanë filluar gërmimet arkeologjike në lokalitetin “Lugina e vogël” në fsh. Tremnik...

istrazuvanja_400

Në kuadër të gërmimeve në këtë lokalitet, që në vazhdimësi zhvillohen që nga viti 2009, janë zbuluar 77 varre dhe janë gjetur një numër i madh i sendeve të ndryshme qeramike, stoli, gjilpëra bronzi, si edhe sende të tjera prej metali e qeramike, që datojnë që nga periudha e vonshme e bronzit, periudhës nga bronzi në hekur, si edhe nga periudha e mesjetës.

Të gjitha ritualet mortore, materiali i lëvizshëm arkeologjik dhe mbetjet antropologjike, mundësojnë që të rikonstruktohet dëshmia për ekzistencën e një bashkësie nga fundi i periudhës së bronzit, e cila me të gjitha specifikat i takon grupit kulturor ulanez. Ky rrëfim do të pasqyrohet në një ekspozitë të titulluar “Nekropolet e Luginës së vogël”, e cila duhet që të realizohet në muajin shtator të këtij viti, në sallën ekspozuese të Muzeut të qytetit të Negotinës.

„Лојдови сликописи“ во Завод и музеј-Битола

Во  малата сала при Заводот за заштита на спомениците и музеј Битола вечерва (18 јули) ,  во 20 часот ќе биде отворена изложбата „Лојдови сликописи“ ...

izlozba_Bitola

Повеќе...

„Imazhe llojdiane“ në Entin dhe Muzeun e Manastirit

Në sallën e vogël të Entit për mbrojtjen e monumenteve dhe muzeut të Manastirit sonte (18 korrik) , në orën 20 do të hapet ekspozita „Imazhe llojdiane“ ...

izlozba_Bitola

Повеќе...

На „Охридско лето“ вечерва е Вроцлавскиот барокен ансамбл

Во рамките на програмата на фестивалот „Охридско лето“ вечерва (18 јули) со почеток во 21 часот во црквата Св.Софија е предвидена т.н. Полска вечер и концертен настап на Вроцлавскиот барокен ансамбл. Овој реномиран музички состав е основан од уметничкиот директор и диригент Анджеј Косендиак ... 

Koncert_na_Ohridsko_leto

Повеќе...

Sonte në „Verën e Ohrit“ ansambli barok i Broclavit

Në kuadër të programit të festivalit  „Vera e Ohrit“ sonte (18 korrik), prej orës 21, në kishën Shën Sofja është planifikuar Mbrëmje polake dhe koncerti i ansamblit barok të Broclavit. Kjo përbërje me renome muzikore është themeluar nga drejtori artistik dhe dirigjenti Andzhej Kosendiak ...

Koncert_na_Ohridsko_leto

Повеќе...

Во Охрид ќе се одржат инфосесии за програмата „Креативна Европа“

По одржаните заеднички Инфосесии за Креативна Европа (Култура и МЕДИА) во Куманово, Битола, Тетово и Струмица, Канцеларијата за Креативна Европа од 20 до 23 јули, ќе организира серија настани и во Охрид ...

creative-europe-culture-mk-front-1

Повеќе...

Në Ohër do të zhvillohen infosesione për programin “Evropa kreative”

Pas Infosesioneve të përbashkëta për Evropë Kreative (Kultura dhe MEDIA) të zhvilluara në Kumanovë, Manastir, Tetovë dhe Strumicë, Zyra e Evropës Kreative nga dt. 20 - 23 korrik do të organizojë një seri manifestimesh në Ohër ...

creative-europe-culture-mk-front-1

Повеќе...

ОБЈАВЕН ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

Министерството за култура го објавува најновиот текст на предлог-законот за остварување на јавниот интерес во културата.  Овој текст на предлог-законот ги содржи сугестиите и мислењата добиени по претходно објавената  јавна расправа, која беше овозможена преку  е-мејл на веб-страницата на Министерството за култура ...
logo_-_MK1

Повеќе...

U PUBLIKUA PROPOZIM-LIGJI PËR REALIZIMIN E INTERESIT PUBLIK NË KULTURË

Ministria e Kulturës e publikon tekstin më të ri të propozim-ligjit për realizimin e interesit publik në kulturë. Ky tekst i propozim-ligjit i përmban të gjitha sugjerimet dhe opinionet e marra pas diskutimit publik paraprak që u mundësua përmes e-mailit të ueb faqes së Ministrisë së Kulturës ...

logo_-_MK1

Повеќе...

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia

rss соопштенија