С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАЦРТ-ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА

Во согласност со член 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), националните установи во jуни во тековната година за наредната година доставуваат до Министерството за култура нацрт-годишна програма за работа на установата ...

Во нацрт-годишната програма се изразени средствата потребни за: програмски активности, оперативни трошоци на установата, плати и други надоместоци за вработените и за надворешните соработници кои ќе се ангажираат за остварување на програмата, материјалните трошоци и трошоците за инвестициско одржување, осигурување, адаптација и набавка на опрема за установата.

Нацрт-годишната програма содржи проекти со спецификација на трошоците по намени и активности.

Образецот за нацрт-годишната програма и обрасците за поединечните проекти по одделни дејности треба да се преземат од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk), да се пополнат електронски со впишување податоци на означеното место и да се заверат со печат на установата и со потпис на овластеното лице. За секој поединечен проект се пополнува посебен образец од соодветната дејност.

Кон пополнетите обрасци, задолжително треба да се приложат бараните документи кои се наведени во секој поединечен образец од соодветната дејност.

Со обрасците може да се достават и други документи/материјали за дообјаснување на проектите за кои установата цени дека е потребно да ги достави. Документите/ материјалите доставени со обрасците не се враќаат.

За сите дополнителни информации во врска со обрасците, можете да се обратите до Министерството за култура, до соодветното одделение.

Укажуваме дека нема да бидат разгледувани нецелосно пополнети и некомплетни обрасци - без приложени документи.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Образец за нацрт-годишната програма на националните установи за 2019 година

Образец за проекти од областа на заштитата на недвижното културно наследство, музејската дејност, заштитата на нематеријалното културно наследство, библиотечната дејност, дејност за заштита на аудиовизуелни добра

Образец за проекти од областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот

Образец за проект од областа на драмската дејност-аматеризам

Образец за проекти од областа на манифестации и фестивали

Образец за проект од областа на електронското издаваштво

Образец за публикација

Образец за списание

Обрзаец за издавање СД

Образец за проекти од областа на музичко-сценската дејност и фолклорот

Образец за проект од областа на драмската дејност професионална претстава

Образец за проект од меѓународна дејност

Образец за проекти од областа на европските интеграции

Образец за инвестиционо и техничко одржување на објектите и опремата во државна сопственостkultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia