Завршна сметка на Н.У. Тетовски Театар - Тетово за 2016 година

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура ја објавува завршната сметка на Н.У.Тетовски театар - Тетово за 2016 година