Завршна сметка на Н.У Центар за култура Дебар за 2016 година

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура ја објавува завршната сметка на НУ Центар за култура Дебар за 2016 година. 

Завршна сметка на НУ Центар за култура Дебар за 2016