Министерство за култура - Извештаи за реализација на Буџетот за 2016 година

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура ги објавува извештаите за реализација на Буџетот на Министерството за 2016 година...

Извештај за реализација на Буџетот на Министерството за култура за 2016-та година - спецификација за раздел 18010

Извештај за реализација на Буџетот на Министерството за култура за 2016-та година - спецификација за раздел 18001