Контакт телефони и електронски адреси на вработените во Министерството за култура

Листа со контакт-телефони и електронски адреси на вработените во Министерството за култура (Ул.Ѓуро Ѓаковиќ бр.61 и Ул. Мито Хаџивасилев - Јасмин бб)