Министерство за култура - Правилници и акти од областа на авторското право и сродните права

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура на Република Македонија ги објавува следните Правилници и акти од областа на авторското право и сродните права:

Правилник за обликот, содржината и техничките карактеристики на системот за електронско евидентирање на емитувани авторски дела, односно предмети на сродните права

Правилник за начинот на прибирање и обработка на податоците, образецот на барањето, содржината и начинот на водењето на евиденцијата на автори и носители на сродните права

Одлука на висината на единствениот надоместок од умножување за приватно користење

Регистар на овластени проценувачи од областа на авторското право и сродните права