Министерство за култура - ревизорски извештаи

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура на Република Македонија ги објавува извештаите на извршени ревизии во Министерството за култура...

Конечен извештај за извршена ревизија на успешност, ефикасност и ефективност на системот за финансиско управување и контрола и внатрешната ревизија кај Министерството за култура (објавен септември 2014)

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2010 година, Министерство за култура – сметка на основен буџет (637-10) (објавено ноември 2011) 

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2010 година, Министерство за култура – сметка на основен буџет (631-19) (објавено ноември 2011) 

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2010 година, Министерство за култура – сметка на основен буџет, финансирање на дејностите од областа на културата (објавено ноември 2011)