Комисија за пристап до информации од јавен карактер

КОМИСИЈА ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ПРЕПОРАКА

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

Драгана Ќурчиоска - 075/ 244 640

Гордана Ивановска Велковска - 071/ 339 211