Листа на акти и документи објавени на веб страницата на Министерството за култура

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура ја објавува Листата на акти и документи кои се објавени на веб страницата на Министерството за култура, со директни врски до содржините...

LOGO_KULTURA_NN

 

ЛЕГИСЛАТИВА

Закони

Закон за прогласување на Старото градско јадро на Битола за културно наследство од особено значење („Службен весник на Република Македонија бр. 169/15).

Закон за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење („Службен весник на Република Македонија бр. 144/14).

Закон за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион

Закон за прогласување на споменичката целина Крушево за културно наследство од особено значење -АПРИЛ 2012

Закон за прогласување на старотo градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење

Закон за културата

Закон за заштита на културното наследство

Закон за меморијалните споменици и спомен обележјата

Закон за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од особено значење

Закон за аудиовизуелните добра

Закон за авторското право и сродните права – неофицијален пречистен текст

Предлог-закони

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

Предлог на Законот за изменување на законот за културата 

 

Правилници

Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на библиотечната дејност, програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Правилник за содржината и начинот на водење на регистаротна копии на библиотечни добра и за образецот на сертификатот на копијата на библиотечното добро

Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на образецот на барање за почеток соработа на библиотека и за формата и содржината на образецотна барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток ..

Правилник за формата, содржината и начинот на водење евиденција на библиотечниот фонд и на библиотечната документација

Правилник за стручни звања

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на кинотека и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на влезната книга, книгата на инвентарот, излезната книга, картотеката и на другите видови евиденција на аудиовизуелните добра и на документацијата

Правилник за стандардите за одредување на видовите на кинотеките, за нивната работа, за сместување и за чување на аудиовизуелните добра

Правилник за содржината, видот и форматот на материјалите кои се доставуваат до кинотеката на Македонија како за должителен примерок

Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на библиотечната дејност, програмата за полагање на стручен испит, формата и содржината на обрасците на барањата на избор и реизбор во стручни звања...

Правилник за самостојните уметници

Правилник за систематизација на работни места во Министерството за култура

Годишен план за остварување на националниот интерес во културата за 2015 година

Закон за културата

Правилник за формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на Кинотека и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на Кинотеката

Одлуки

Решение за враќање на трајно управување и користење споменици на културата на Македонската православна црква („Сл. Весник на Република Македонија“, бр. 6/91)

 

СООПШТЕНИЈА

Завршни сметки на националните установи од областа на културата во РМ

Завршна сметка на Н.У Центар за култура Струга за 2016 година

Завршна сметка на Театар Комедија за 2016 година

Завршна сметка на Н.У Центар за култура Тетово за 2016 година

Завршна сметка на Н.У Центар за култура Крива Паланка за 2016 година

Завршна сметка на Н.У Центар за култура Дебар за 2016 година

Завршна сметка на Н.У Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ - Велес за 2016 година

Министерство за култура - Извештаи за реализација на Буџетот за 2016 година 

Обрасци за завршни сметки на Министерството за култура за 2016 година

Листа на информации од јавен карактер и податоци за лица задолжени за информации од јавен карактер

Контакт телефони и електронски адреси на вработените во Министерството за култура

Соопштение за националните установи од областа на културата за доставување нацрт-годишна програма за 2018 година ,

Соопштение за националните установи од областа на културата за доставување нацрт-годишна програма за 2017 година ,

Соопштение за националните установи од областа на културата за доставување нацрт-годишна програма за 2016 година ,

Соопштение за националните установи од областа на културата за доставување нацрт-годишна програма за 2015 година ,

Објавени првите добитници на Конкурсот за манифестацијата „Нов културен бран во 2017 година

Резултати од вториот конкурсен рок - Манифестација „Нов културен бран“ во 2017 година

 

КОНКУРСИ


Конкурс за финансирање проекти од национален интерес манифестација „Град на културата“ 

Конкурс за финансирање проект од национален интерес, манифестација „Град на културата во 2018 година“,

Конкурс за финансирање проекти од национален интерес , манифестација„ Град на културата во 2017 година“,

Конкурс за финансирање проект од национален интерес, манифестација „Град на културата во 2016 година“,

Конкурс за финансирање проект од национален интерес, манифестација „Град на културата во 2015 година“,

Kонкурс за финансирање проект од национален интерес, манифестација „Град на културата во 2014 година“

Конкурс за финансирање проект од национален интерес,манифестација „Град на културата во 2013 година“           

Конкурс за финансирање проект од национален интерес, манифестација „Град на културата во 2012 година

Конкурс за финансирање проект од национален интерес, Манифестација „Град на културата 2011,

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2018 година

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојни уметници за 2017 година

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2016 година

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2015 година

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2014 година  

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2013 година  

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2012 година

Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојни уметници за 2011  

Конкурс за стручно усовршување на уметници и дефицитарни стручни кадри во областа на театарот, музиката, танцот, литературата, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот и заштитата на недвижното, движното и нематеријално културно наследство 

Конкурс за стручно усовршување на уметници и дефицитарни стручни кадри во областа на театарот, музиката, танцот, литературата, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот и заштитата на недвижното, движното и нематеријално културно наследство за 2018 г

Конкурс за поддршка на стручно усовршување на талентирани уметници и дефицитарни стручни кадри во областа на филмот, театарот, музиката, танцот, литературата, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот и заштитата на движното и недвижното културно наследство за 2017 г.

Конкурс за поддршка на стручно усовршување на талентирани уметници и дефицитарни стручни кадри за 2016 година

Конкурс за поддршка на стручно усовршување на талентирани уметници и дефицитарни стручни кадри за 2015

Конкурс за поддршка на стручно усовршување на талентирани уметници и дефицитарни стручни кадри за 2014 годинна

Конкурс за поддршка на стручно усовршување на талентирани уметници за 2013 година

Конкурс за поддршка на стручно усовршување на талентирани уметници и дефицитарни стручни кадри за 2012 година

„Нов Културен Бран“ 

Мaнифестација „нов културен бран“2017

Конкурси за откуп на скулптури од галериски формат од визуелни уметности 

Конкурс за откуп на скулптури од галериски формат од областа на визуелните уметности во 2017 година

Конкурс за откуп на скулптури од галериски формат од областа на визуелните уметности во 2016 година,

Конкурс за откуп на скулптури од галериски формат од областа на визуелните уметности во 2015 година ,

Конкурси за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности

Конкурс за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности во 2017 година

Конкурс за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности во 2016 година

Конкурс за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности во 2015 година

Конкурс за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности во 2014 година,

Конкурси за откуп на музички композиции 

Конкурс за откуп на музички композиции во 2017 година

Конкурс за откуп на музички композиции во 2016 година 

Конкурс за откуп на музички композиции во 2015 година 

Конкурс за откуп на музички композиции во 2014 година

Конкурс за откуп на драмски  текстови 

Конкурс за откуп на драмски текстови за 2016 година        

Конкурс за откуп на драмски текстови за 2015 година

Конкурси за поддршка на проекти од областа на креативните индустрии 

Поддржани проекти по конкурсот за финансирање на проекти од национален интерес од областа на креативните индустрии за 2016 година

Конкурс за избор на директор на Националната установа Конзерваторски центар-Скопје

ПРОГРАМА 

Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2017 година и проекти поддржани  на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2017 година

Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2016 година и проекти поддржани  на годишните конкурси по одделниобласти и активности од културата за 2016 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2015 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2014 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2013 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2012 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2011 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2010 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2009 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2008 година

Програма за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia