ПРИЛОЗИ КОН ДОГОВОРОТ ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ЗА 2018 ГОДИНА

МАНИФЕСТАЦИЈА „ТОПОЛ КУЛТУРЕН БРАН                                                                                                                                

1.1. Образец за финансиски извештај за манифестацијата „Топол културен бран“

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

1.1 Образец за извештај за реализиран проект од областа на визуелни уметности, архитектура и дизајн

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот

ЦЕНТРИ НА КУЛТУРАТА, ФОЛКЛОР  И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

1.1 Образец за извештај за проект од областа на музичка и музичко- сценска дејност

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа  на музичка и музичко сценска дејност

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРА

1.1 Образец за финансиски извештај за проект од областа на литературата и издавачката дејност  (публикација, списание, електронско издаваштво)

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства  за реализација на проект од областа на литературата и издавачката дејност (публикација, списание, електронско издаваштво)

1.3 Оперативен  и финансиски план за користење буџетски средства  за реализација на проект од областа на литературата и издавачката дејност (програми на литературни здруженија и книжевни манифестации)

1.4 Образец за финансиски извештај за проект од областа на литературата и издавачката дејност (програми на литературни здруженија и книжевни манифестации)

ДРАМСКА И ФИЛМСКА  ДЕЈНОСТ

1.1 За национална установа за проект од областа на драмска дејност - образец за постпродукција на претстава

1.2 За национална установа за проект од областа на драмска дејност - образец за финансиски извештај на претстава

1.3 За национална установа од областа на драмска дејност- образец за месечен и годишен репертоар

1.4 За национална установа од областа на драмска дејност- образец за остварени приходи на посебните сметки и расходи по намени

1.5 Образец за извештај за проект од областа на драмска дејност – аматеризам

1.6 Образец за извештај за проект од областа на драмска дејност - независна и алтернативна продукција

1.7 Оперативен и финансиски план за реализација на проект од областа на драмска дејност – аматеризам

1.8 Оперативен и финансиски план за реализација на проект од областа на драмска дејност - независна и алтернативна продукција

ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИИ

1.1 Образец за извештај за реализација на фестивал и манифестација

1.2 Оперативен и финансиски план за реализација на фестивал и манифестација

ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

1.1 Образец за извештај за проект од областа на фолклорна и сценско-уметничка дејност

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на фолклорната и сценско-уметничката дејност

ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

1.1 Финансиски план за користење буџетски сретства

1.2 Оперативен план за користење буџетски сретства

1.3 Образец за извештај за реализиран проект по Конкурсот за финансирање на проекти од областа на креативните индустрии 

1.4 Образец за извештај за реализиран проект во областа на Европските интеграции


СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА  НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1. НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

Образец бр. 1: Финансиски план за остварување проект од годишната програма

Образец бр. 2: Образец за финансиски извештај за реализација на проект од програмата на институцијата

Образец бр. 3: Образец за наративен извештај за реализација на проект

Образец бр. 4: Преглед на трошоци за електрична енергија и други комунални услуги

Образец бр. 5: Остварени приходи на посебните сметки и расходи по намени

Спецификација на месечни трошоци

2. ДРУГИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Образец бр. 1: Оперативен и финансиски план за реализација на проект

Образец бр. 2: Образец за финансиски извештај за реализација на проект

Образец бр. 3: Образец за наративен извештај за реализација на проект