Конкурс за финансирање проект од национален интерес, Манифестација „Град на културата во 2018 година“

Врз основа на член 64 став (1),  член 60 став (3) и член 8 став (1) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“  бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15,154/15 и 39/16), Министерството за култура распишува  Конкурс за финансирање проект од национален интерес, Манифестација „Град на културата во 2018 година“

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Министерството за култура, со цел да се создадат услови за рамномерен културен развој и да се овозможи достапност на културните вредности за граѓаните, како и да се поттикне заживувањето на културата на локално ниво, во 2018 година ќе обезбеди средства од Буџетот на Република Македонија за реализација на манифестацијата „Град на културата во 2018 годинa“.

 

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО

 

 

III. ПРИОРИТЕТИ, КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА

IV. ПРОЦЕНТ НА УЧЕСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

V. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавувањето се врши со доставување пополнета пријава која  треба да се преземе од веб–страницата на Министерствотo за култура и да се пополни електронски со впишување податоци на означеното место. Пријавата, која е составен дел од Конкурсот, ќе биде објавена на веб–страницата на Министерствотo за култура (www.kultura.gov.mk).

 

VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ

 

VII. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Целосниот текст на конкурсот И пријавата можат да се симнат и сочуваат на следните врски:

Конкурс за финансирање проект од национален интерес, Манифестација „Град на културата во 2018 година“

Пријава за финансирање проект од национален интерес, Манифестација „Град на културата во 2018 година“