Конкурс за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2018 година

Врз основа на член 16 став (1) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“  бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), Министерството за култура распишува КОНКУРС за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2018 година

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

За стимулирање и помагање на уметничкото творештво на самостојните уметници, Министерството за култура за 2018 година ќе обезбеди средства од Буџетот на Република Македонија, како месечни надоместоци на самостојните уметници, за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход.а

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ

III. КРИТЕРИУМИ

Надоместок ќе му се додели на самостојниот уметник кој:

 

IV. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

V. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ

VI. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Целосниот текст на конкурсот, пријавата, како и правилникот за самостојните уметници можат да се симнат и сочуваат на следните врски:

КОНКУРС за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2018 година

ПРИЈАВА за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2018 година

Правилникот достапен на: 

http://kultura.gov.mk/index.php/legislativa/2011-03-04-10-39-27/3326-2017-12-13-14-26-41