КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО 2017 Г

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО 2017 Г