Одлука за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски“ во 2016 година

Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на РМ” бр. 52/06, 54/07 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски” на седницата одржана на  15.11.2016 година донесе ...

Одлука за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски“ во 2016 година ...