Одделение за државни награди

Одделението за државни награди, согласно со Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди, ги врши стручните, финансиските и административните работи за следниве државни награди:

   - „Мајка Тереза“,
    - „11 Октомври“,
    - „23 Октомври“,
    - „Св. Климент Охридски“,
    - „Мито Хаџи Василев-Јасмин“,

Одговорни лица: Шемси Мемиши и Зоран Коцевски, соработници
адреса: Министерство за култура, ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000 Скопје
тел: 02/ 3207-438