Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“

Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ за 2014 година

Врз основа на членовите 8,9,11,12,13, 17,18 и 19 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на Р.М.” бр.52/06, бр.54/07 и 74/12 ) и членовите 1,4,6,8 и 22 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза”, на седницата одржана на 26.6.2013 година  донесе

О Д Л У К А

за доделување на државната награда „Мајка Тереза” во 2013 година за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување,унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери

            I. За остварување во областа на хуманоста и човечката солидарност државната награда им се доделува на:

            - Живко Мукаетов и

            - Живко Поповски

            II. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

                                                       

      ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ

                                                       ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА

                                                                НАГРАДА”МАЈКА ТЕРЕЗА”,

                                                             академик Витомир Митевски