Конкурс за доделување на државната награда „23 Октомври“ во 2014 година

Одборот за доделување на државната награда „23 Октомври” распишува:

Конкурс за доделување на државната награда „23 Октомври“ во 2014 година