Одлука за доделување на државната награда ,,11 Октомври“ во 2012 година

Одлука за доделување на државмната награда „11 Октомври“ во 2012 година

 Врз основа на членовите 1,4,12,16,17 и 18 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на законот за државните награди (Службен весник на РМ” бр.52/06, 54/07 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври” на седницата одржана на 21.9.2012 година донесе                                 

                 О Д Л У К А

за доделување на државната награда ,,11 Октомври,, во 2012 година           за највисоко признание за животно дело во областа на науката,   уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија

1. За животно дело во областа на науката наградата им се доделува на:

-акад. Владо Камбовски, правник од Скопје и на

-проф. д-р Димитар Мирчев, политиколог од Скопје.

2. За животно дело во областа на културата и уметноста наградата им  се доделува на:

-проф. д-р Веле Смилевски, писател од Скопје и на

-маестро Борис Трајанов, оперски уметник од Скопје .

3. За животно дело во областа на здравството, спортот и хуманоста наградата му се доделува на:

- проф. д-р Самуел Садикарио, интернист – кардиолог од Скопје.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето и ќе биде објавена во „Службен весник на РМ“.

                                                                                              Претседател на Одборот,

                                                                                               акад. Георги Старделов