Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“ (Собрание на РМ, 8 февруари 2016)

Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“, донесена од Собранието на Република Македонија на 8 февруари 2016 година Odluka_Sobranie_na_RM_Odbor_Nagrada_11_Oktomvri_Feb2016_foto1Odluka_Sobranie_na_RM_Odbor_Nagrada_11_Oktomvri_Feb2016_foto2